Свикване на общо събрание

LУправителният съвет на сдружение „Сърце-бял дроб“ – Варна, на основание чл.26 от ЗОЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 29.06.2023г. в 13:00 в гр. Варна, МБАЛ “Св. Марина“, зала 401, при следния дневен ред: 1. Изслушване и приемане на финансовия отчет на сдружението през изтеклия период; 2. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14:00, на същото място и при същия дневен ред.