Общо събрание


Управителният съвет на сдружение „Сърце-бял дроб“ – Варна, на основание чл.26 от ЗОЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 12.12.2019г. в 13:00 в гр. Варна, МБАЛ “Св. Марина“, зала 401, при следния дневен ред: 1. Изслушване и приемане на отчетния доклад на Председателя за работата на УС на сдружението през изтеклия период; 2. Избор на нов управителен съвет; 3. Избор на нов председател; 4 . Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14:00, на същото място и при същия дневен ред.